Znajdź nas na mapie  AS School of English, ul. Armii Krajowej 28a, 05-410 Józefów   Zadzwoń do nas 22 7893786  Napisz do nas maila biuro@asenglish.pl   Porozmawiaj z naszym konsultantem poprzez Skype Porozmawiaj z naszym konsultantem na Gadu Gadu
PDF Drukuj

UBEZPIECZENIE

Przyjeżdżający na Cypr na kurs językowy lub jako turysta powinien mieć odpowiednie ubezpieczenie medyczne, które pokrywa ewentualne koszty opieki medycznej. W przeciwnym razie będzie zmuszony do poniesienia wysokich opłat.

Na Cyprze istnieją dwa rodzaje opieki medycznej: państwowa (publiczna) i prywatna.  Generalnie leczenie w obu rodzajach jest odpłatne i kosztowne. Opłata za pobyt w szpitalu państwowym wynosi od 42 CYP dziennie, a w prywatnej klinice od 50 CYP (plus koszty leczenia i minimum 10 CYP za każdą konsultację lekarską). Wizyta u lekarza specjalisty kosztuje od 12 CYP w sektorze państwowym i od 20 CYP w sektorze prywatnym. Jedynie w nagłych wypadkach udzielenie przez szpital niezbędnej pomocy jest bezpłatne.

Osoby, opłacające w Polsce składki ubezpieczeniowe na Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), podróżujące po krajach Unii Europejskiej, mają prawo do skorzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia, a mianowicie plastikową kartę o nazwie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), ang. European Health Insurance Card (EHIC). Przed wyjazdem należy potwierdzić prawo do ubezpieczenia w oddziale NFZ. Oznacza to, że przed wyjazdem trzeba złożyć w oddziale lub delegaturze NFZ wniosek o wniosek o wydanie EKUZ. Posiadanie EKUZ potwierdza, że dana osoba jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju oraz stanowi dowód zgody ubezpieczyciela (NFZ) na pokrycie kosztów niezbędnego z przyczyn medycznych leczenia, w trakcie pobytu za granicą. Wniosek o wydanie karty można odebrać osobiście w oddziale NFZ lub wydrukować ze strony internetowej http://www.nfz.gov.pl/new/art/1828/wniosek_o_wydanie_ekuz.pdf. Składając wniosek należy przedstawić również dowód tożsamości i ubezpieczenia (opłacania składek ubezpieczeniowych).

Wszystkie świadczenia zdrowotne przysługują nam zgodnie z ustawodawstwem cypryjskim i jeśli cypryjskie przepisy przewidują odpłatność za jakieś usługi medyczne, musimy również płacić za nie sami.

Po przedstawieniu EKUZ można skorzystać ze świadczeń lekarzy pracujących w państwowych szpitalach lub państwowych ośrodkach zdrowia. Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitali. Wizyta u lekarza lub stomatologa wiąże się ze zryczałtowaną opłatą (1,20 CYP). Opłacie podlega także transport sanitarny na terytorium Cypru. Koszty specjalistycznego transportu medycznego do Polski w przypadku braku stosownego indywidualnego ubezpieczenia pokrywa pacjent lub jego rodzina. Do wystawienia recepty objętej refundacją uprawniony jest lekarz działający w ramach państwowej służby zdrowia. Receptę należy przedstawić w państwowej aptece razem z EKUZ. Aby później otrzymać refundację kosztów leczenia poniesionych w państwowych placówkach na terytorium Cypru, należy przedłożyć oryginały rachunków i dowody zapłaty.

Leczenie w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej jest odpłatne, z wyjątkiem sytuacji, kiedy pacjent zostanie skierowany przez państwową służbę zdrowia na zabiegi, których nie może ona wykonać. Koszty leczenia prywatnego nie podlegają refundacji.


W momencie podjęcia pracy na Cyprze karta EKUZ traci ważność, a pracownik jest leczony na zasadach obowiązujących obywateli cypryjskich. Należy wziąć pod uwagę, że na Cyprze nie ma powszechnie obowiązującego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Każdy obywatel cypryjski ma prawo korzystać z usług opieki państwowej, jednakże tylko dla niektórych (np. pracowników administracji rządowej, członków rodzin wielodzietnych, emerytów, studentów Uniwersytetu Cypryjskiego oraz osób o niskich dochodach) usługi te są bezpłatne lub po obniżonej cenie. Wszystkie pozostałe osoby pokrywają koszty leczenia w całości. Członkowie związków zawodowych korzystają najczęściej z własnych, związkowych systemów ubezpieczeń, dlatego też w niektórych przypadkach (gdy pracodawca nie bierze na siebie kosztów opieki zdrowotnej) warto rozważyć członkostwo w związku zawodowym danej branży.

Pracownik może korzystać z państwowej opieki bezpłatnie (lub płatnej częściowo) jeśli jego dochody nie przekraczają 10.000 CYP. Osoba taka powinna zaopatrzyć się w kartę medyczną (tzw. Cyprus Medical Card). Podanie o tą kartę (formularz I.Y.87) można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i po wypełnieniu albo przesłać elektronicznie, albo pocztą na adres podany w podaniu. Można ją również uzyskać w najbliższym szpitalu. Warunkiem uzyskania Cyprus Medical Card jest posiadanie stałego pobytu na Cyprze. Obejmuje ona całą rodzinę.


Ponieważ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych (nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski oraz opłat za świadczenia zdrowotne, obowiązujących w danym państwie, np. kosztów opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach), nie obejmuje również ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zalecamy wykupienie przed wyjazdem prywatnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Klient nasz może wykupić polisę sam w jednym z wielu działających na polskim rynku towarzystw ubezpieczeniowych lub możemy to zrobić w jego imieniu wykupując stosowną polisę (ubezpieczenie turystyczne Globtroter) w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Allianz, z którym współpracujemy. Ubezpieczenie można wyliczyć korzystając z Kalkulatora Turystycznego.


Polecamy również zakup jednej z międzynarodowych rabatowych kart (legitymacji)  studenckich / turystycznych / nauczycielskich, które uprawniają posiadacza do wielu zniżek, a poza tym zawierają ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (do pewnej sumy). Szczegóły na naszej stronie: karty rabatowe.


Prywatne ubezpieczenie kosztów leczenia gwarantuje zwrot następujących kosztów: bezpośredniej pomocy lekarskiej łącznie z kosztami transportu do ambulatorium lub szpitala, dalszego leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego (ale tylko do momentu, gdy stan chorego pozwoli na przewiezienie go do kraju), badań, zabiegów, operacji, lekarstw i środków opatrunkowych, podróży powrotnej poszkodowanego, podróży, utrzymania i noclegu osoby towarzyszącej choremu w drodze do kraju oraz ewentualnie innych świadczeń, w zależności od umowy.

W razie konieczności poddania się leczeniu szpitalnemu wykupiona w Polsce polisa może uchronić przed pokrywaniem opłat z własnej kieszeni ? o ile polskie towarzystwo ubezpieczeniowe ma przedstawicieli za granicą, którzy uregulują należności bezpośrednio. Trzeba wówczas zadzwonić pod wskazany w informatorze bądź w polisie numer telefonu i zgłosić zdarzenie. Szpital prześle pośrednikowi polisę, dołączając do niej rachunek z określeniem świadczonej pomocy, wyciąg z historii choroby z jej pełną nazwą i przyczyną zachorowania. Towarzystwa, które nie mają zagranicznych pośredników, przewidują dokonanie płatności walutowej bezpośrednio na konto szpitala lub lekarza.

Jeśli nie korzysta się z pomocy przedstawiciela, należy pamiętać, by w przypadku nawet drobnej pomocy lekarskiej, zakupu leków czy środków opatrunkowych uzyskać dokumentację lekarską oraz skrzętnie zbierać wszelkie rachunki i dowody poniesionych wydatków. Po powrocie do kraju należy w ciągu 7 dni zgłosić się do swojego oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego i przedstawić wszystkie rachunki i dokumenty. Po dokonaniu rozliczenia ubezpieczony otrzymuje zwrot poniesionych kosztów do wysokości sumy gwarancyjnej.

Cena polisy zależy od czasu jej obowiązywania oraz kwoty gwarancyjnej, do wysokości której towarzystwa ubezpieczeniowe zwracają wydatki poniesione na leczenie spowodowane nagłą chorobą albo nieszczęśliwym wypadkiem. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie zapoznać się z treścią polisy i proponowanymi warunkami. Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły stosują zniżki dla dzieci i młodzieży, natomiast cena polisy wzrasta dla osób starszych, najczęściej powyżej 60 lub 70 lat. Za dodatkową opłatą można ubezpieczyć się od kosztów leczenia stomatologicznego, a także kosztów leczenia związanego z wypadkami w sporcie wyczynowym, alpinizmie i speleologii. Osoby podejmujące pracę za granicą po opłaceniu dodatkowej składki również mogą wykupić stosowne ubezpieczenie kosztów leczenia.

 

Jeśli chcesz zarezerwować miejsce na kursie w cypryjskiej szkole językowej wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

Copyright ©2000-2017 AS School of English Language Travels