Znajdź nas na mapie  AS School of English, ul. Armii Krajowej 28a, 05-410 Józefów   Zadzwoń do nas 22 7893786  Napisz do nas maila biuro@asenglish.pl   Porozmawiaj z naszym konsultantem poprzez Skype Porozmawiaj z naszym konsultantem na Gadu Gadu
PDF Drukuj

UBEZPIECZENIE

Przyjeżdżający do Irlandii na kursy językowe powinni mieć odpowiednie ubezpieczenie medyczne, które pokrywa ewentualne koszty opieki medycznej. W przeciwnym razie będzie zmuszony do poniesienia wysokich opłat.

W Irlandii są dwa rodzaje opieki medycznej: państwowa (publiczna) i prywatna, przy czym leczenie prywatne jest kilkakrotnie droższe niż państwowe. Cena wizyty u lekarza domowego (lekarz ogólny, General Practitioners ? GP) wynosi od 40 do 60 EUR, u specjalisty ? od 100 do 155 EUR. Doba w szpitalu państwowym kosztuje 60 EUR, w szpitalu prywatnym natomiast jest to koszt ok. 600 EUR. Podobna jest cena za pobyt w szpitalu prywatnym w związku z porodem i połogiem. Dodatkowo płatne są badania.

Osoby, opłacające w Polsce składki ubezpieczeniowe na Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), podróżujące po krajach Unii Europejskiej, mają prawo do skorzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia, a mianowicie plastikową kartę o nazwie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), ang. European Health Insurance Card (EHIC). Przed wyjazdem należy potwierdzić prawo do ubezpieczenia w oddziale NFZ. Oznacza to, że przed wyjazdem trzeba złożyć w oddziale lub delegaturze NFZ wniosek o wniosek o wydanie EKUZ. Posiadanie EKUZ potwierdza, że dana osoba jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju oraz stanowi dowód zgody ubezpieczyciela (NFZ) na pokrycie kosztów niezbędnego z przyczyn medycznych leczenia, w trakcie pobytu za granicą. Wniosek o wydanie karty można odebrać osobiście w oddziale NFZ lub wydrukować ze strony internetowej http://www.nfz.gov.pl/new/art/1828/wniosek_o_wydanie_ekuz.pdf. Składając wniosek należy przedstawić również dowód tożsamości i ubezpieczenia (opłacania składek ubezpieczeniowych).

Wszystkie świadczenia zdrowotne przysługują nam zgodnie z ustawodawstwem irlandzkim i jeśli irlandzkie przepisy przewidują odpłatność za jakieś usługi medyczne, musimy również płacić za nie sami.

Aby uzyskać bezpłatne świadczenia medyczne w Irlandii w ramach European Health Insurance Card, trzeba udać się do lekarza mającego kontrakt z irlandzką publiczną służbą medyczną (General Medical Services ? GMS, http://www.centralservicesagency.com/). Takie kontrakty ma w Irlandii stosunkowo niewielu lekarzy ogólnych (General Practitioners ? GP). Listę lokalnych GP można uzyskać w lokalnych placówkach służby zdrowia (Health Boards). Przed rozpoczęciem wizyty należy przedstawić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego i podkreślić, że wizyta ma się odbyć w ramach regulacji UE. Gdy potrzebny jest specjalista, trzeba najpierw udać się do lekarza ogólnego po skierowanie i upewnić się, że ma on kontrakt z GMS. Gdy potrzebne jest leczenie stomatologiczne, należy udać się do stomatologa, który ma podpisany kontrakt z GMS. UWAGA: Wielu specjalistów przyjmuje zarówno w ramach publicznej służby zdrowia, jak prywatnie. Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz posiadający umowę z publiczną służbą zdrowia.

Leczenie szpitalne w nagłych wypadkach (tel. pogotowia w Irlandii: 999 lub 112) jest bezpłatne w szpitalach publicznych. Powinno się wówczas zawiadomić administrację szpitala, że chce się być leczonym zgodnie z przepisami UE i okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. W innych sytuacjach leczenie jest bezpłatne tylko po okazaniu odpowiedniego skierowania od lekarza mającego kontrakt z GMS i tylko w szpitalach publicznych.  Każda placówka służby zdrowia stosuje własne rozwiązania w zakresie przewozu pacjentów w nagłych przypadkach. W niektórych przypadkach będziesz musiał ponieść opłatę. Koszty transportu powrotnego do Polski są pokrywane w całości przez pacjenta.

Jeśli leczyłeś się na prywatnym oddziale szpitala publicznego, w placówce służby zdrowia działającej poza publiczną służbą zdrowia lub u lekarza nie posiadającego umowy z GMS, będziesz musiał pokryć koszty leczenia. Nie przysługuje zwrot tych wydatków.

Regulacja UE przewiduje także prawo do bezpłatnych lekarstw na podstawie specjalnego rodzaju recept wypisywanych wyłącznie przez lekarzy mających kontrakt z GMS.

Jeśli podejmujemy pracę w Irlandii i/lub pobyt w tym kraju trwa dłużej niż 3 miesiące, karta ubezpieczenia zdrowotnego nie znajduje zastosowania i Polaków obowiązują zasady takie same jak obywateli Irlandii. Obywatele UE mieszkający w Irlandii, deklarujący chęć pozostania przynajmniej na okres jednego roku uprawnieni są do szeregu bezpłatnych lub dofinansowanych przez rząd usług medycznych. Osoby przebywające pod opieką w szpitalu, płacą stawkę pobytową w wysokości ?60 na dzień, maksymalnie do ?600 w skali roku. Nie tyczy się to osób cierpiących na pewne grupy schorzeń, przewlekle chorych oraz kobiet przebywających na oddziałach położniczych. Osoby stawiające się na izbę przyjęć bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu płacą za przyjęcie stawkę w wysokości ?60. Nie obowiązuje to osób posiadających skierowanie od lekarza. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu jest również płatna (ok. ?50).

Osoby niezamożne mogą otrzymać specjalną kartę medyczną (Medical Card), która zapewnia bezpłatne korzystanie z wybranych, podstawowych usług medycznych w systemie państwowym. O przyznaniu karty obywatelom Polski, podobnie jak o przyznaniu innych świadczeń socjalnych, decyduje tzw. habitual residence test, który obejmuje: długość i ciągłość pobytu, szanse na zatrudnienie, powód przybycia do Irlandii, plany na przyszłość, powiązania rodzinne oraz wysokość dochodów. Karty przyznawane są tylko osobom najniżej uposażonym. Wniosek o przyznanie karty medycznej należy składać w regionalnych oddziałach irlandzkich kas chorych (Health Service Executive).

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące leczenia i ubezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej znajdują się na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).


Ponieważ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych (nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski oraz opłat za świadczenia zdrowotne, obowiązujących w danym państwie, np. kosztów opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach), nie obejmuje również ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zalecamy wykupienie przed wyjazdem prywatnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Klient nasz może wykupić polisę sam w jednym z wielu działających na polskim rynku towarzystw ubezpieczeniowych lub możemy to zrobić w jego imieniu wykupując stosowną polisę (ubezpieczenie turystyczne Globtroter) w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Allianz, z którym współpracujemy. Ubezpieczenie można wyliczyć korzystając z Kalkulatora Turystycznego.


Polecamy również zakup jednej z międzynarodowych rabatowych kart (legitymacji)  studenckich / turystycznych / nauczycielskich, które uprawniają posiadacza do wielu zniżek, a poza tym zawierają ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (do pewnej sumy). Szczegóły na naszej stronie: karty rabatowe.


Prywatne ubezpieczenie kosztów leczenia gwarantuje zwrot następujących kosztów: bezpośredniej pomocy lekarskiej łącznie z kosztami transportu do ambulatorium lub szpitala, dalszego leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego (ale tylko do momentu, gdy stan chorego pozwoli na przewiezienie go do kraju), badań, zabiegów, operacji, lekarstw i środków opatrunkowych, podróży powrotnej poszkodowanego, podróży, utrzymania i noclegu osoby towarzyszącej choremu w drodze do kraju oraz ewentualnie innych świadczeń, w zależności od umowy.

W razie konieczności poddania się leczeniu szpitalnemu wykupiona w Polsce polisa może uchronić przed pokrywaniem opłat z własnej kieszeni ? o ile polskie towarzystwo ubezpieczeniowe ma przedstawicieli za granicą, którzy uregulują należności bezpośrednio. Trzeba wówczas zadzwonić pod wskazany w informatorze bądź w polisie numer telefonu i zgłosić zdarzenie. Szpital prześle pośrednikowi polisę, dołączając do niej rachunek z określeniem świadczonej pomocy, wyciąg z historii choroby z jej pełną nazwą i przyczyną zachorowania. Towarzystwa, które nie mają zagranicznych pośredników, przewidują dokonanie płatności walutowej bezpośrednio na konto szpitala lub lekarza.

Jeśli nie korzysta się z pomocy przedstawiciela, należy pamiętać, by w przypadku nawet drobnej pomocy lekarskiej, zakupu leków czy środków opatrunkowych uzyskać dokumentację lekarską oraz skrzętnie zbierać wszelkie rachunki i dowody poniesionych wydatków. Po powrocie do kraju należy w ciągu 7 dni zgłosić się do swojego oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego i przedstawić wszystkie rachunki i dokumenty. Po dokonaniu rozliczenia ubezpieczony otrzymuje zwrot poniesionych kosztów do wysokości sumy gwarancyjnej.

Cena polisy zależy od czasu jej obowiązywania oraz kwoty gwarancyjnej, do wysokości której towarzystwa ubezpieczeniowe zwracają wydatki poniesione na leczenie spowodowane nagłą chorobą albo nieszczęśliwym wypadkiem. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie zapoznać się z treścią polisy i proponowanymi warunkami. Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły stosują zniżki dla dzieci i młodzieży, natomiast cena polisy wzrasta dla osób starszych, najczęściej powyżej 60 lub 70 lat. Za dodatkową opłatą można ubezpieczyć się od kosztów leczenia stomatologicznego, a także kosztów leczenia związanego z wypadkami w sporcie wyczynowym, alpinizmie i speleologii. Osoby podejmujące pracę za granicą po opłaceniu dodatkowej składki również mogą wykupić stosowne ubezpieczenie kosztów leczenia.

 

Jeśli chcesz zarezerwować miejsce na kursie w irlandzkiej szkole językowej wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

Copyright ©2000-2017 AS School of English Language Travels