Przejdź do treści
AS School of English, ul. Armii Krajowej 28a, 05-410 Józefów, tel. 508348681, email: biuro@asenglish.pl

Statut

STATUT

NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO O NAZWIE:

AS SCHOOL OF ENGLISH – KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO


§ 1

AS SCHOOL OF ENGLISH – KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO jest niepubliczną placówką oświatową kształcenia ustawicznego. Jest to placówka kursowa, będącą firmą prywatną, i jest ona prowadzona przez osobę fizyczną. Siedziba placówki, a zarazem sale lekcyjne, znajduje się przy ulicy Armii Krajowej 28a w Józefowie koło Warszawy.

Celem placówki jest organizacja kursów języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przygotowanie młodzieży do egzaminów z języka angielskiego na zakończenie szkoły podstawowej, maturalnych i First Certificate, oraz organizacja zajęć konwersacyjnych.

§ 2

Niepubliczna placówka oświatowa kształcenia ustawicznego o nazwie: AS SCHOOL OF ENGLISH – KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO prowadzona jest przez mgr Sławomira Tobiasz.

§ 3

Organem placówki jest jej właściciel, Sławomir Tobiasz. Do jego zadań i obowiązków należy całokształt prac związanych z organizacją kursów językowych tj. nabór kursantów, przeprowadzanie rozmów i testów kwalifikacyjnych, zatrudnianie lektorów, organizacja podręczników i innych materiałów metodycznych, dozór wychowawczy i metodyczny placówki.

§ 4

Placówka prowadzi zajęcia językowe na różnych stopniach zaawansowania i dla różnych grup wiekowych. Kursy prowadzone są w ciągu roku szkolnego od września do czerwca z uwzględnieniem przerw świątecznych i ferii zimowych określonych przez MEN i Kuratorium Oświaty. Placówka prowadzi standardowe kursy języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych i First Certificate oraz zajęcia konwersacyjne. Zajęcia w każdej grupie odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej (2 razy 60 minut – kurs zwykły), dwa razy w tygodniu po półtorej godziny zegarowej (2 razy 90 minut – kurs przyspieszony), trzy razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej (3 razy 60 minut – kurs przyspieszony) lub dwa razy w tygodniu po dwie godziny zegarowe (2 razy 120 minut – kurs intensywny).

Lektorzy AS SCHOOL OF ENGLISH – KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO posiadają odpowiednie wykształcenie filologiczne i mają odpowiednie przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

§ 5

Lektorzy AS SCHOOL OF ENGLISH – KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO mają prawo do korzystania z wszystkich materiałów dydaktycznych (DVD, telewizor, wieża z CD, podręczniki, słowniki, płyty) będących w posiadaniu niepublicznej placówki oświatowej kształcenia ustawicznego o nazwie AS SCHOOL OF ENGLISH – KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Uczniowie uprawnieni są do uczęszczania na zajęcia językowe po uiszczeniu przez nich opłaty za kurs. Niedokonanie w określonym wcześniej terminie wpłaty kolejnej raty za roczny kurs językowy jest równoznaczne ze skreśleniem ucznia z listy uczniów placówki.

Uczniowie i lektorzy placówki maja prawo do nieodpłatnego korzystania z biblioteczki książek i czasopism anglojęzycznych znajdującej się na terenie placówki.

Obowiązkiem lektorów AS SCHOOL OF ENGLISH jest realizowanie ustalonego programu nauczania w oparciu o podręczniki. Wszyscy lektorzy placówki zobowiązani są do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych.

Od uczniów placówki AS SCHOOL OF ENGLISH wymagana jest stosowna postawa w czasie trwania lekcji, która nie utrudniałaby lektorowi prowadzenia zajęć językowych.

§ 6

Placówka AS SCHOOL OF ENGLISH finansowana jest przez kursantów, którzy opłacają roczny kurs nauki w dziewięciu, trzech, lub dwóch ratach rozłożonych w ciągu roku szkolnego. Możliwa jest opłata za cały rok szkolny z góry. Pierwsza rata (za miesiąc wrzesień i październik)  przyjmowana jest przy zapisie do odpowiedniej grupy językowej.

§ 7

Placówka AS SCHOOL OF ENGLISH przyjmuje dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej (od klasy zerowej wzwyż), ze szkoły średniej, studentów i osoby pracujące (dorosłe).

Nabór uczniów do placówki przeprowadzany jest każdego roku we wrześniu. Osoby deklarujące swoją kompletną nieznajomość języka rozpoczynają naukę na I roku. Osoby znające już język w pewnym stopniu, piszą test kwalifikacyjny z gramatyki i słownictwa języka angielskiego oraz / lub przeprowadzana jest z nimi rozmowa kwalifikacyjna w celu dokładnego określenia poziomu zaawansowania znajomości języka i zaproponowania odpowiedniej grupy językowej.

Przy zapisie kursanci zobowiązani są uiścić pierwszą ratę za roczny kurs językowy.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w statucie wymagają dla swej ważności pisemnego aneksu.

§ 9

W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego statutu zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Józefów, 01.09.1999 r.

mgr Sławomir Tobiasz

mgr Sławomir Tobiasz