Regulamin serwisu

Korzystanie z serwisu asenglish.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją poniższego Regulaminu (zob. też Polityka Prywatności).

REGULAMIN

I. Warunki ogólne

1. Właścicielem serwisu asenglish.pl i podmiotem świadczącym usługi w jego ramach jest firma AS School of English, ul. Armii Krajowej 28a, 05-410 Józefów, zwana dalej „AS School of English”.

2. Serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji imprez edukacyjnych oraz usług z tym związanych (zakwaterowanie, transport, transfery lotniskowe, ubezpieczenie) poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej.

3. Założenie rezerwacji imprezy może nastąpić również telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie serwisu lub drogą mailową.

4. Opublikowane na stronach internetowych asenglish.pl materiały, informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. Korzystający z serwisu przyjmuje do wiadomości, że system w nim udostępniony nie jest całkowicie online, a założenie wstępnej rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy z organizatorem imprezy.

II. Zasady dokonywania zakupu

1. Korzystający z serwisu akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie i ponosi odpowiedzialność za własne czynności z tego wynikające.

2. Korzystanie z serwisu możliwe jest wyłącznie w swoim imieniu. Jeśli użytkownik serwisu robi to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.

3. Dokonywanie rezerwacji lub zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Dokonanie rezerwacji i zakupu oferty jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa jej organizatora oraz zapisów niniejszego regulaminu. Jednocześnie zobowiązuje do zapoznania się z „Najczęściej Zadawanymi Pytaniami” udostępnionymi na stronie www.asenglish.pl/faq oraz akceptacji Polityki Prywatności serwisu na stronie www.asenglish.pl/polityka-prywatnosci.

5. Dane osoby, na którą została założona rezerwacja, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub (przy podróżach na terenie Unii Europejskiej) w dowodzie osobistym. W przypadku niezrealizowania wykupionych świadczeń z powodu niezgodności tych danych ze stanem faktycznym, wszelkie koszty odwołania lub zmiany rezerwacji, części lub całości świadczeń ponosi zamawiający.

6. W chwili dokonania rezerwacji wyjazdu, a najpóźniej przed jego realizacją, należy posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

III. Rezerwacja

1. Korzystający z serwisu przyjmuje do wiadomości, że wysłanie formularza rezerwacyjnego nie oznacza zawarcia umowy o świadczenie usług.

2. Po otrzymaniu od użytkownika serwisu rezerwacji, która jest traktowana jako chęć zawarcia umowy, AS School of English sprawdzi dostępność miejsc w danej szkole językowej, wybranym zakwaterowaniu oraz transporcie. Po potwierdzeniu dostępności miejsc, AS School of English prześle użytkownikowi umowę-zgłoszenie wraz z warunkami umowy.

3. Osoba dokonująca rezerwacji wyjazdu lub osoba, na której rzecz została ona dokonana, ma obowiązek podpisać umowę-zgłoszenie i odesłać ją do biura AS School of English w przewidzianym przez nią trybie oraz dokonać wpłaty zaliczki/całości płatności na wskazane na niej konto. Niedopełnienie jakiegokolwiek z tych kroków skutkować będzie anulacją wstępnej rezerwacji.

4. Po otrzymaniu podpisanej umowy oraz kwoty zaliczki/całej kwoty, AS School of English potwierdzi rezerwację.

IV. Cena wyjazdu

1. Cena zakupionego wyjazdu obejmuje wszystkie składniki zawarte w jego opisie.

2. Organizator może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez rezerwującego jakichkolwiek kosztów. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w umowie-zgłoszeniu lub w warunkach uczestnictwa, podpisywanych przy dokonywaniu rezerwacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa.

5. Finalna cena zakupu wyjazdu na kurs/obóz nie jest gwarantowana w momencie dokonywania rezerwacji wstępnej.

6. AS School of English zastrzega sobie prawo do anulacji założonej przez użytkownika serwisu rezerwacji i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej oferty.

V. Anulowanie wyjazdu

1. Klient ma prawo anulować rezerwację wyjazdu na kurs/obóz językowy drogą elektroniczną na adres email biuro@asenglish.pl lub drogą pocztową na adres: AS School of English, ul. Armii Krajowej 28a, 05-410 Józefów.

2. AS School of English ma prawo naliczyć kary umowne za odstąpienie od umowy zgodne z jej warunkami. O wysokości potrąceń od dokonanych wpłat klient zostanie poinformowany droga mailową. Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów anulacyjnych, klient zostanie poinformowany, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą dopłatę.

3. AS School of English ma prawo anulować wyjazd na kurs/obóz, zgodnie z warunkami umowy i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Postanowienia końcowe

1. Reklamacje dotyczące działania serwisu oraz zrealizowanej oferty należy składać w formie pisemnej na adres firmy AS School of English, ul. Armii Krajowej 28a, 05-410 Józefów.

2. AS School of English nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w serwisie ogłoszeń ani za treść i dostępność treści stron do których prowadzą odnośniki (linki) umieszczone w serwisie.

3. AS School of English nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

4. AS School of English zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu, spowodowanych koniecznością bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.

5. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach serwisu.

6. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w serwisie.

7. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Prosimy zapoznać się także z Polityką Prywatności.